Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
L’excriptor i la críticar d’art / El escritor y la critica de carte

Luis Antonio de Villena

Col•leccions d’estiu: alta costura o “prêt-à-porter” / Colecciones de verano: alta ostura o “prêt-à-porter”

David G. Torres

Sobre el valor i el preu de l’art / Sobre el valor y el precio del arte

Xavier Barral Altet

Sí, sí Fluxus, també poetes visuals / Sí, sí Fluxus, también poetas visuales

Joseph Miquel García

Alfons Milà: una pérdua important / Alfons Milà: una pérdida importante

Rafael Marquina

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. Notícies del món de les arts / Mos d’art. Notícias del mundo de las artes.
Subhastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

Art i economia / Arte y economía.

Antoni Ribas Tur

Bienal de Venècia, Barceló i Catalunya / Bienal de Venecia, Barceló y Catalunya

Conxita Oliver

Tot és concursable / Todo es concursable

Ricard Mas

Robert Capa, entre Friedmann i Pohorylle / Robert Capa, entre Frierdmann i Pohorylle

Núria F. Rius

Un viver multiglocalitat / Un vivero multiglocalidad

Albert Mercadé

Entrevista a Florenci Guntín, de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya / Entrevista a Florenci Guntín, de la Asociación de Artistas Visuales de Catalunya

Ricard Planas

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda Espanya / Agenda España
Agenda món / Agenda mundo
Concursos / Concursos
Traduccions al castellà / Traducciones al castellano
Llirentrecards: L’art en les institucions no administratives / El arte en las instituciones no administrativas

Arnau Puig