Sumario
Índex d’exposicions / Índice de exposiciones
Saber de pintura / Saber de pintura

Luis Antonio de Villena

La crisi / La crisis

David G. Torres

Les paraules escultòriques de Lawrence Weiner / Las palabras escultóricas de Lawrence Weiner

Joan Casellas

Preservació del patrimoni: una prioritat? / Preservación del patrimonio: ¿una prioridad?

Pilar Giró

“D’un llibre a l’altre...”: Bebe i les seves germanes / “De un libro a otro”: Bebe y sus hermanas

Manel Foraster

Biblioteca. Les arts en els llibres / Biblioteca. Las artes en los libros
Mos d’art. NotÌcies del món de les arts Mos d’art. / NotÌcias del mundo de las artes
Subastes / Subastas

Antoni Ribas Tur

Art “pobre” en temps de crisi / Arte “pobre” en tiempos de crisis

Núria F. Rius

Roma, devorada pel seu patrimoni / Roma, devorada por su patrimonio

Pilar Vélez

Del traç negre al negre “supramatista” / Del trazo negro al negro “supramatista”

Josep Maria Compte

Goya i el món modern / Goya y el mundo moderno

Sabina Lasala

Napoleó i Catalunya (1808-2008) / Napoleón y Catalunya (1808-2008)

Inés Pedrosa Gporgot

Bac 08: Despertat’t i rebel•lat’t / Bac 08: Despiértate y rebélate

Mireia Guillaumes

Exposicions / Exposiciones
Agenda: Catalunya, Catalunya Nord, Pais Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Agenda: Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Agenda: Espanya / Agenda: España
Agenda: Món / Agenda: Mundo
Concursos / Concursos
Apunts / Apuntes
Traducción al castellà / Traducción al castellano
Llirentrecards. L’Arxiu universal / Llirentrecards. El archivo universal

Arnau Puig