Bonart

(De)creixement cultural / (De)crecimiento cultural

por Ricard Planas i Camps

Bonart nº 135, Enero 2011

La paraula decreixement sona molt però no està de moda perquè el mot decreixement sembla que vagi associat a manca d'èxit, fracàs... i a tots els estereotips socials amb els quals tendim a estar induïts durant la nostra vida. Però és que, segons totes les previsions, hi estarà, de moda, i molt. I a la cultura i a l'art ens tocarà més el rebre, quan en general amb quatre duros hem fet meravelles. Per posar un exemple, només som aproximadament el 2% del pressupost de la Generalitat de Catalunya --alguns fins i tot han comentat que no caldria ni conselleria amb aquesta quantitat-. Això també vol dir que tendim a parlar-ne molt, de cultura -popular i més especialitzada-, i no ens l'acabem de creure com a valor afegit, com un suport clau per al sector dels serveis; aquí s'obriria un altre debat sobre el tema de la sosteniblitat cultural i les seves relacions amb la cultura, però avui l'aparcarem.

Tornem-hi. La gent de la cultura hem aconseguit tirar endavant sovint projectes essent sostenibles, rigorosos -la gran majoria- mirant d'interrogar i reqüestionar temes de futur, aportant i obrint les ments closes en la quotidianitat. El que no tinc tan clar és si les polítiques culturals -quan han existit- han pogut visualitzar que estàvem creant una bombolla d'equipaments i de personal sense deixar espai als diners per a la producció. Després de la transició, el panorama d'equipaments, diners per a la producció, espais en ajuntaments petits i mitjans per a la transmissió del coneixement... eren molt precaris i insuficients. I durant trenta anys s'ha posat èmfasi a corregir aquestes mancanes, algunes de les quals -poques, m'atreviria a dir- encara existeixen. Però la bogeria de la totxana també ha passat factura a l'art. Hem generat museus, fundacions i tota mena de construccions d'obra nova que ja es veia que costaria de sostenir, i el decreixement ara és un imperatiu. La febre dels arquitectes mediàtics i dels polítics mediàtics amb equipaments que gasten més de la meitat del seu pressupost en manteniment era una bogeria. Un exemple seria el Macba, bona icona, bonic, poc funcional i que va néixer sense contingut, tot i que ara ha fet una operació genial en adjuntar les seves col·leccions amb les de "la Caixa". Aquesta és una de les grans operacions d'aquests anys i no crec que en tinguem prou consciència. A banda d'aquestes bones pensades, tenim un greu problema d'àmbit general, que ja teníem en època de vaques grasses: la pràctica impossibilitat de sostenir aquest ritme, cosa que voldrà dir reduir llocs de treball, tenir menys per a producció, per a adquisició, reduir els horaris d'obertura dels espais... i altres temes de molt mal pair que tocarà treballar durant la dècada perduda als regidors -alguns encara no ho tenen gaire clar-, consellers, ministres dels propers governs. Essent positius i cercant solucions, l'I+D cultural s'ha tornat a posar en marxa, i els equipaments i els creadors retornen més que mai a tesis de l'estil del comunisme cultural. Tornar a programar buscant sinergies, fent coproduccions, pensant més en els projectes i en el públic, i no hipotecant els pressupostos comuns en mausoleus o coses sense sentit que no pertanyen a conceptes de progressisme, innovació, sostenibilitat i decreixement. Potser a la cultura li manquen lleis que propiciïn millors relacions amb les empreses privades i els patrocinadors. No una tan gran dependència institucional, sempre un debat complex.

I, enmig de tota aquesta tempesta que serveix per posar coses a lloc -i evidentment també amb víctimes sense culpa-, rebem l'anunci de la possible supressió del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) en un esforç per reduir l'aparell funcionarial. Alguns respiraran: hi ha hagut dubtes des de l'inici. L'elecció i endogàmia dels membres, la possible manca de sintonia amb les estructures dels ajuntaments, la delegació d'una responsabilitat que no ha passat per les urnes, la possible immolació del mateix col·lectiu creatiu, ja que una part és el que decideix. Altres no respiraran, quedaran estupefactes: era el primer intent de sortir de l'òrbita exclusivament política de manipulació de la cultura, buscant distància i l'elecció de persones de rigor per dirigir-la. El tema està servit. El que queda clar és que vénen grans canvis i hem d'estar preparats.

(De)crecimiento cultural

La palabra decrecimiento suena mucho pero no está de moda porque la palabra decrecimiento parece que vaya asociada a falta de éxito, fracaso... y a todos los estereotipos sociales con los cuales tendemos a estar inducidos durante nuestra vida. Pero es que, según todas las previsiones, estará, de moda, y mucho. Y a la cultura y al arte nos tocará recibir  más, cuando en general con cuatro duros hemos hecho maravillas. Para poner un ejemplo, sólo somos aproximadamente el 2% del presupuesto de la Generalitat de Catalunya -algunos incluso han comentado que no haría falta ni consejería con esta cantidad-. Eso también quiere decir que tendemos a hablar mucho, de cultura -popular y más especializada-, y no nos lo acabamos de creer como valor añadido, como un apoyo clave para el sector de los servicios; aquí se abriría otro debate sobre el tema de la sostenibilidad cultural y sus relaciones con la cultura, pero hoy lo dejaremos de lado.

Volvamos. La gente de la cultura hemos conseguido sacar adelante a menudo proyectos siendo sostenibles, rigurosos -la gran mayoría- tratando de interrogar y recuestionar temas de futuro, aportando y abriendo las mentes cerradas en la cotidianidad. Lo que no tengo tan claro es si las políticas culturales -cuando han existido- han podido preveer que estábamos creando una burbuja de equipamientos y de personal sin dejar espacio al dinero para la producción. Después de la transición, el panorama de equipamientos, dinero para la producción, espacios en ayuntamientos pequeños y medios para la transmisión del conocimiento... eran muy precarios e insuficientes. Y durante treinta años se ha puesto énfasis a corregir estas carencias, algunas de las cuales -pocas, me atrevería a decir- todavía existen. Pero la locura del ladrillo también ha pasado factura al arte. Hemos generado museos, fundaciones y todo tipo de construcciones de obra nueva que ya se veía que costaría sostener, y el decrecimiento ahora es un imperativo. La fiebre de los arquitectos mediáticos y de los políticos mediáticos con equipamientos que gastan más de la mitad de su presupuesto en mantenimiento era una locura. Un ejemplo sería el Macba, buen icono, bonito, poco funcional y que nació sin contenido, aunque ahora ha hecho una operación genial al adjuntar sus colecciones con las de La Caixa. Ésta es una de las grandes operaciones de estos años y no creo que tengamos suficiente conciencia. Aparte de estas buenas ocurrencias, tenemos un grave problema de ámbito general, que ya teníamos en época de vacas gordas: la práctica imposibilidad de sostener este ritmo, cosa que querrá decir reducir puestos de trabajo, tener menos para producción, para adquisición, reducir los horarios de abertura de los espacios... y otros temas de muy mal digerir que tocará trabajar durante la década perdida a los concejales -algunos todavía no lo tienen muy claro-, consejeros, ministros de los próximos gobiernos. Siendo positivos y buscando soluciones, el I+D cultural se ha vuelto a poner en marcha, y los equipamientos y los creadores retornan más que nunca a tesis del estilo del comunismo cultural. Volver a programar buscando sinergias, haciendo coproducciones, pensando más en los proyectos y en el público, y no hipotecando los presupuestos comunes en mausoleos o cosas sin sentido que no pertenecen a conceptos de progresismo, innovación, sostenibilidad y decrecimiento. Quizás a la cultura le faltan leyes que propicien mejores relaciones con las empresas privadas y los patrocinadores. No una tan gran dependencia institucional, siempre un debate complejo. Y, en medio de toda esta tormenta que sirve para poner cosas en su sitio -y evidentemente también con víctimas sin culpa-, recibimos el anuncio de la posible supresión del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA) en un esfuerzo por reducir el aparato funcionarial. Algunos respirarán: ha habido dudas desde el inicio. La elección y endogamia de los miembros, la posible falta de sintonía con las estructuras de los ayuntamientos, la delegación de una responsabilidad que no ha pasado por las urnas, la posible inmolación del mismo colectivo creativo, ya que una parte es la que decide. Otros no respirarán, quedarán estupefactos: era el primer intento de salir de la órbita exclusivamente política de manipulación de la cultura, buscando distancia y la elección de personas de rigor para dirigirla. El tema está servido. Lo que queda claro es que vienen grandes cambios y tenemos que estar preparados.

 

 

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados, asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación